Bahrain Royal Air Force - Lockheed C-130J - (1:70)

US$ 499.000 US$ 449.000 10.02%

Scale 1:70 Length = 43 cm (17") / Span = 56 cm (22")